O projektu

1. Shrnutí projektu

home1Úroveň zapojení občanů, především pak mladých lidí, do rozhodovacích procesů je v České republice všeobecně nízká. Aktivity zapojující mládež do demokratického rozhodování se navíc ve větším množstvím případů zaměřují na studenty gymnázií. Přitom z politologických studií vyplývá, že příklon k extremismu a nízká účast na veřejném životě je typičtější pro osoby se základním a odborným středoškolským vzděláním. Projekt „Poraď radním“ si proto klade za cíl uspořádat sérii debatních seminářů a debat s politiky právě pro studenty odborných středních škol ve věku 16-18 let, a to ve středně velkých městech. Studenti se budou účastnit debat simulujících reálnou participaci na demokratickém rozhodování k aktuální kauze, kterou jejich komunita řeší a je pro ně významná. Mladí lidé zažijí reálnou politickou diskuzi, neboť moderovaných debat se zúčastní i koaliční a opoziční politici a mladí tak dostanou možnost ovlivnit veřejné dění v diskutované oblasti.

Projekt bude probíhat v úzké spolupráci s učiteli ZSV, popř. jiných předmětů ze středních škol. S jejich pomocí bude Oživení v prvních měsících vybírat témata vhodná pro debatu a bude připravovat podklady pro studenty. Od pedagogů se předpokládá pomoc s představením projektu svým studentům a s úvodním zapojením do projektu. Oživení poté přijede do partnerských škol a realizuje seminář, na kterém bude učit studenty debatování, kritickému vyhledávání informací a přípravě argumentů pro debatované téma. Studenti následně dostanou čas na to, aby se připravili na hlavní část projektu a to sice debatu, ve které se setkají s druhou školou z města a zároveň s politiky a relevantním odborníkem na dané téma. Hlavní událost, tedy debata bude probíhat formou moderované panelové diskuze politiků a expertů s aktivní účastí publika. V druhé části pak dochází k moderované debatě, kde si oba týmy vylosují názor na diskutované téma, které pak musí v debatě obhájit před druhým týmem. Debata předpokládá, že studenti nemusí nutně hájit svůj vlastní názor, čímž se zvýší jejich povědomí o tématu a také o demokratickém rozhodování v rámci radnic. Tím, že oba debatní týmy musí na konci vydat společné stanovisko radním, se pak také učí kompromisu, které je typický pro demokratické rozhodování.

Výsledkem projektu je proto prohlášení obou škol k danému tématu, které bude politikům předloženo. Ti tak dostanou zpětnou vazbu na své rozhodnutí a lze doufat, že k závěrům prohlášení přihlédnout.


2. Pro koho je projekt určen

Projekt cílí primárně na studenty 3. ročníků škol ne-gymnaziálního charakteru, tj. středních odborných škol, středních průmyslových škol, obchodních akademií apod., a to konkrétně v menších (typicky okresních) městech.

Projekt předpokládá zapojení vždy dvou škol v dané lokalitě v 7 městech České republiky, tj. celkem s alespoň 14 zapojenými školami. Počítá se zapojením 12 či více studentů z dané školy plus s jedním či více pedagogy, kteří se ve spolupráci s Oživení budou na realizaci podílet.


3. Cíle projektu

Zapojení studenti se naučí:

 • sebevědomě utvářet a obhajovat své názory na veřejnosti,
 • zásadám správné argumentace a týmové spolupráce,
 • samostatně vyhledávat a zpracovávat informace, pochopit problém a správně jej interpretovat,

zvýší se jejich povědomí o dění v jejich bezprostředním okolí a demokratických procesech v rámci obecní samosprávy.


4. Průběh a harmonogram

Projekt probíhá po celý školní rok 2015/2016, je na domluvě mezi organizátorem a zapojenou školou, kdy budou realizovány jednotlivé fáze projektu. Typicky se však počítá s proběhnutím první a druhé fáze v 1. pololetí a se třetí a čtvrtou fází ve 2. pololetí, není to ale podmínkou. Určité jednotlivé kroky první a druhé fáze mohou probíhat současně.

Fáze I: přípravná:

 • Kontaktováni učitelů ZSV a jiných předmětů ve vybraných městech, kteří by měli potencionální zájem o projekt.
 • Ve spolupráci s pedagogy dojde k vytipování vhodných lokálních témat, která bude možné rozpracovat jako východisko pro hlavní debatu. Téma by mělo být lokální, vyvolávat otázky a dávat tak prostor k diskuzi, nesmí být již rozhodnuté na politické úrovni.
 • Oslovení lokálních politiků z řad zastupitelů města. Politikům se představí koncept projektu a představí se potencionální témata. Zároveň budou vyzváni, aby se účastnili moderované debaty se studenty. Osloveni budou min. dva zástupci z různých pólů názorového spektra.
 • Pokud je projeven zájem z obou stran a v daném městě se dají identifikovat relevantní témata, školy i politici se formálně zapojují do projektu. Realizátor projektu zajistí ve spolupráci se školami zpracování podkladů ve formě krátkých analýz.

Fáze II:

 • Realizátor vytvoří online platformu pro studenty, kde si mohou nastudovat krátké analýzy a diskutovat o tématech, s využitím dostupných internetových nástrojů (Facebook). Studenti zároveň budou moci hlasovat o volbě tématu z navržených.
 • Realizátor navštíví obě školy z daného města a připraví pro ně seminář, kde se setkají studenti (ideálně 10-15), kteří projevili zájem o téma a kteří ho chtějí za školu diskutovat v samotné debatě.
 • Semináře mají podobu cca. tříhodinového workshopu (typicky 3 vyučovací hodiny), kde je představen koncept projektu, studenti si vyzkouší nezávaznou debatu a dojde k vyhodnocení základních debatních
 • prohřešků. Studenti obdrží materiály, jak správně debatovat, vyhledávat a kriticky zpracovávat informace a jak funguje rozhodování na komunální úrovni.
 • Studenti dostávají čas na přípravu „ostré“ debaty.

Fáze III:

 • Vyvrcholením projektu je moderovaná debata za účasti týmů obou škol, politiků a odborníka. Setkání bude zahájeno panelovou diskuzí, kde každý z pozvaných politiků a expertů bude mít možnost vyjádřit svůj názor na danou problematiku (diskutuje se vybrané lokální téma, na které se studenti připravili).
 • Po prezentaci tématu politiky začíná debata obou školních týmů, kdy jeden z nich vždy hájí vylosované stanovisko (pro X proti)
 • Na konci mají politici a odborník prostor na zhodnocení diskuze a dochází k vyhodnocení 3 nejlepších individuálních debatérů a posléze i vítězného týmu. Nehodnotí se však zastávaný argument, ale kvalita jeho obhajoby.

Fáze IV: závěrečná:

 • Zapojené školy zpracují k debatovanému tématu stanovisko, které je předloženo lokálním politikům.

Vyhodnocení a ukončení projektu. Účastníci obdrží certifikát o abslovování.

Celková předpokládaná časová dotace: seminář 3 hodiny; debata 1,5 hodiny, příprava studentů 4,5 hodiny: celkem 9 hodin


5. Náklady

Projekt je realizován zcela bezplatně. Jediné náklady vznikají v souvislosti s časem zapojeného pedagoga a studentů a náklady na prostory nezbytné pro uskutečnění úvodního semináře a následné debaty. V druhé fázi typicky poskytuje prostor pro seminář zapojená škola, ve třetí fázi typicky jedna ze zapojených škol, popř. město. Vhodné prostory zajišťuje koordinátor Oživení.

Bohužel, Oživení není schopno zapojeným učitelům poskytnout finanční kompenzaci za čas strávený prací na projektu.


6. Profil organizátora

Občanské sdružení Oživení bylo založeno v roce 1997. Organizace se věnuje propagaci udržitelného rozvoje, potíráním systémové korupce a nehospodárného jednání ve veřejné správě a zvyšováním transparentnosti veřejného sektoru.

Naší vizí je fungující a sebevědomá občanská společnost naplňující principy udržitelného způsobu života.

Cílem našich aktivit je:

 • rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu, podpora aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných,
 • prosazování principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě,
 • prosazování principu partnerství v neziskovém sektorua mezi nevládními neziskovými organizacemi, veřejnou správou a komerčním sektorem,
 • zvýší se jejich povědomí o dění v jejich bezprostředním okolí a demokratických procesech v rámci obecní samosprávy,
 • ochrana přírody a krajiny, podpora a prosazování principů udržitelného rozvoje.

Mezi činnosti Oživení patří:

 • poskytování právního a expertního poradenství
 • zpracování, vydávání a distribuce odborných analýz,
 • pořádání seminářů, přednášek a konferencí
 • organizování kampaní, petičních aktivit a veřejných debat, praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni
 • vzdělávání a osvěta v oblasti transparentní a odpovědné správy věcí veřejných
 • šíření environmentálních hodnot prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

 

Koordinátor projektu:

Mgr. David Kopecký, david.kopecky@oziveni.cz, +420 731 583 529

www.bezkorupce.cz